Využite benefity mesta Púchov

4.02.2024

Mesto Púchov ponúka špeciálne benefity pre tých, ktorí si zvolili toto mesto ako svoje trvalé miesto pobytu. Títo obyvatelia môžu využívať všetky výhody, ktoré sú im poskytované.

Podpora nových rodín

Zvýšený príspevok pri narodení prvého dieťaťa 500 € a pri každom ďalšom 200 €.

Pomoc pre žiakov

Kúpa školských pomôcok pre všetkých prváčikov v ZŠ, ako pomoc rodičom, ktorých deti nastupujú do základnej školy. Bezplatné denné tábory pre púchovské deti z finančne alebo sociálne znevýhodneného prostredia. Poskytovanie školských autobusov pre žiakov na tréningy a športoviská i bezplatný plavecký výcvik pre deti.

Autobusová doprava zadarmo a zvýhodnené taxíky

Pre všetkých Púchovčanov platí bezplatná autobusová doprava. Využiť môžete aj prepravnú službu pre seniorov (65 a viac rokov) a občanov so zdravotným znevýhodnením (suma v rámci mesta je 0,50 €/nástup-výstup).

Stravovací príspevok

Obedy za 1 €  v školský zariadeniach pre občanov, ktorí sú poberatelia starobného alebo invalidného dôchodku alebo sú držitelia preukazu ZŤP, ZŤP/S, a ktorím príjem nepresahuje výšku 373 €. Obedy za 2 €, ktorí sú poberatelia dôchodku v sume od 373 € do 560 €.

Dávka v hmotnej núdzi alebo mimoriadna dávka

1x za rok, pre jednotlivca až do výšky 100 €, pre bezdetné páry a páry bez vyživovacej povinnosti až do výšky 120 €, pre rodinu s 1-3 nezaopatrenými deťmi až do výšky 220 €, pre rodinu so 4 a viac nezaopatrenými deťmi až do výšky 250 €, mimoriadna dávka na pomoc občanovi (na úhradu mimoriadnej udalosti súvisiacej nepriaznivou sociálnou situáciou, alebo vznikom sociálnej udalosti podľa VZN), najviac do výšky preukázaných skutočných nákladov, maximálne do výšky dvojnásobku životného minima posudzovanej osoby/osôb

Príspevok pre dôchodcov a príspevok z transparentného účtu mesta

S trvalým pobytom v meste Púchov môžu požiadať  samostatne žijúci dôchodci nad 70 rokov o výšku finančnej podpory, ktorá sa stanovuje na 20 €/osoba/rok. O príspevku z mesta sa rozhoduje podľa sumy na účte a podľa žiadateľov.

Potravinové balíčky a dovoz teplého jedla až domov

,,Podeľ sa a pomôž“ - potravinové balíčky (spolupráca s reťazcom LIDL) sú pre sociálne slabé rodiny, rodiny v hmotnej núdzi, občanov bez domova a pod. Občania môžu využiť aj možnosť dovozu teplého jedla do domu, na základe posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Za dovezené jedlo si mesto účtuje 0,70 €.

Parkovacia karta so zľavou 50 %

Platí pre osoby s trvalým pobytom v meste (mimo Púchovčan 60 €).

Oslobodenie od dane za psa

Platí pre nevidomé osoby, dôchodcov s príjmami na hranici životného minima, bezvládne osoby a držitelia preukazu ZŤP a ZŤP/S, Okresné riaditeľstvo PZ SR a MsP Púchov, osoby, ktoré majú 65 (vrátane) a viac rokov.


Ďalšie výhody, ktoré mesto Púchov ponúka:

- mestské štipendium pre študentov – 1x do roka podpora mladých talentovaných študentov denného štúdia stredných a vysokých škôl

- monitorovacie zariadenie – pre starších a zdravotne postihnuté osamelé osoby

- možnosť poskytovania opatrovateľskej služby na základe posúdenia odkázanosti. Opatrovateľská služba je dotovaná mestom (EON za rok 2020 je 7,04 €), opatrovaní doplácajú len sumu 1,50 € / osoba.

- možnosť využívať denné centrum - podporná sociálna služba. Možnosť tráviť čas v dennom centre - záujmová činnosť, výlety..

- možnosť poskytnutia základného sociálneho poradenstva referentom sociálneho oddelenia v súvislosti s nepriaznivou sociálnou situáciou

- zabezpečujeme pomoc pri umiestnení v zariadeniach občanom Púchova, ktorí sú vo vyššom veku, alebo vážne chorí a nemajú rodinného príslušníka, ktorý by za nich vybavil všetky administratívne záležitosti, lekárske vyšetrenia a samotné umiestnenie v zariadení 

- občanom sociálno-právne poradenstvo vo veci sociálnych dávok, dôchodkových dávok a iných kompenzácií

- zabezpečujeme dočasnú nevyhnutnú pomoc občanom mesta bez prístrešia 

- v prípade potreby ošatenie z Mestského šatníka

- možnosť bezplatného odovzdania odpadu do zberného dvora

- distribúcia kompostérov na Bio odpad pre občanov mesta bezplatne

- každoročné rozdávanie kompostovateľných vreciek do košíkov v domácnostiach na triedenie kuchynského odpadu bezplatne

- mobilný zber elektroodpadu pre občanov priamo z domácností

- odovzdanie nepotrebného textilu a šatstva do zberných nádob, Mestského šatníka a cez sezónny zber na PTSM

- bezplatné noviny do každej domácnosti (oficiálny dvojtýždenník mesta)

- 1x mesačne máme pre Púchovčanov KINO ZA BABKU (3 €) a 1x mesačne kino pre púchovských seniorov za 3 €